ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti DCom, spol. s r.o.

pro internetový obchod

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti DCom, spol. s r.o. pro internetový obchod (dále také jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/případně smlouvy o dílo, kde na jedné straně je společnost DCom, spol. s r.o., IČO: 62024302, DIČ CZ62024302, se sídlem Brno, Kšírova 32, okres Brno-město, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka č. 41606, jako prodávající (dále také jen „prodávající“ nebo „společnost DCom, spol. s r.o.“), a na straně druhé je kupující (dále také jen „kupující“).Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

II. INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ - SPOTŘEBITELE

 1. Prodávajícím je shora specifikovaná společnost DCom, spol. s r.o., IČO: 62024302, DIČ: CZ62024302, se sídlem Brno, Kšírova 32, okres Brno-město, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka č. 41606.
 2. Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o.
 3. Cena zboží (včetně DPH) je uvedena u příslušného zboží v nabídce internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o.
 4. Náklady na dodání se řídí ceníkem dopravce platným v době dodání zboží kupujícímu.
 5. Způsob platby a dodání zboží je uveden v těchto VOP společnosti DCom, spol. s r.o.
 6. Poučení kupujícího o právu na odstoupení od smlouvy je upraveno v ustanovení článku III těchto VOP nazvaném „Sdělení před uzavřením smlouvy“.
 7. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy jsou uvedeny v článku III těchto VOP nazvaném „Sdělení před uzavřením smlouvy“.
 8. Kupujícímu - spotřebiteli nevznikají jakékoliv náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy s prodávajícím, a proto si kupující ani prodávající navzájem nehradí žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku.
 9. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, je uvedena vždy u konkrétního výrobku v nabídce internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o.
 10. Informace o službách po prodeji a o zárukách jsou uvedeny v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP.
 11. Kupní nebo jinou smlouvu uzavřenou dle těchto VOP není možné zrušit, kromě případů v těchto VOP výslovně uvedených nebo vyplývajících z příslušného právního předpisu.
 12. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 13. Informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a informace o kodexech chování, které jsou pro kupující - spotřebitele závazné nebo které kupující - spotřebitel dobrovolně dodržuje, a o jejich přístupnosti při použití elektronických prostředků, jsou obsaženy v těchto VOP.
  1. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího,
  2. ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, vyjma nákladů na dodání zboží (balné, pojištění, dopravné) nebo služby, které se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,
  3. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:  

III. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající sděluje, že:

-         kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

-         smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

-         smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího.

 1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

-         o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-         o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-         o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu,

-         o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-         o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

-         o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

-         o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující – spotřebitel porušil jejich původní obal,

-         o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

-         o dopravě nebo využití volného času, pokud kupující tato plnění poskytuje v určeném termínu,

-         o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. kupující - spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o. jsou považovány za závazné. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky prodávajícímu.
 2. Objednávka zboží uvedeného v nabídce internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o. je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, nebo převzetím objednaného zboží kupujícím.
 3. Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nejsou archivovány, a nejsou tedy přístupné třetím osobám.
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 5. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 6. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 7. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc:

-         kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci;

-         kupujícímu - spotřebiteli jakmile mu věc předá dopravce.

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 2. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím za předpokladu, že kupující uhradí prodávajícímu celou kupní cenu. V případě, že kupující zboží převezme a neuhradí celou kupní cenu, přechází vlastnické právo na kupujícího k příslušnému zboží až uhrazením celé kupní ceny.
 5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 7. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o., kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a o jeho nákupech (k uplatnění slev zákazníkům).

V. CENY, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží je stanovena v nabídce internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o., není-li písemně mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta cena jiná (dealerské ceny apod.). 

  Ceny uvedené nezahrnují balné, pojištění a dopravné. Balné, pojistné a dopravné jdou k tíži kupujícího.Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

  Cena výrobku uvedená u zboží v e-shopu, již obsahuje částku Recyklačního příspěvku.  Na daňovém dokladu bude pouze částka rozdělena na cenu zboží a hodnotu příspěvku.

  S účinností od 1. ledna 2021 v souvislosti s § 73 zákona č. 542/2020 Sb. (Zákon o výrobcích s ukončenou životností) existuje povinnost uvádět na prodejních dokladech odděleně náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení (Recyklační příspěvek).

  Naše společnost, co by výrobce, distributor a prodejce se řídí tímto ustanovením zákona a na vydaných fakturách bude nově oddělena položka s výší Recyklačního příspěvku.

 2. Způsoby platby:
 1. v hotovosti při osobním odběru zboží v sídle společnosti DCom, spol. s r.o.
 2. předem bezhotovostně na účet společnosti DCom, spol. s r.o., č.ú. 43-6546150227/0100
 3. dobírkou s dodáním zboží dopravní službou. Kupující platí při předání zboží fakturovanou cenu a cenu za dopravu včetně doběrečného. Zboží nebude vydáno kupujícímu, dokud kupující neuhradí celou kupní cenu.
 4. 21 dní u běžného sortimentu,
 5. až 60 dní u vyhrazeného sortimentu (např. radiostanice Motorola),
 1. Dodání zboží. Zboží je dodáváno ze skladu v Brně na účet a nebezpečí kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo dodávku rozdělit nebo plnit postupně po částech. Termín dodání je:

po obdržení objednávky, není-li výslovně dohodnuto jinak. Zboží je dodáváno osobně, zasíláno poštou nebo dopravní službou - prodávající je oprávněn zvolit způsob dopravy dle vlastního uvážení. 

Společnost DCom, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo jiné závažné provozní důvody a také v případě, že kupujícím objednané zboží nebude skladem. O případné delší dodací lhůtě či zrušení objednávky ze strany společnosti DCom, spol. s r.o. bude kupující neprodleně e-mailem nebo telefonicky informován.

 1. Prohlášení prodávajícího. Prodávající potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č.22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, jsou v souladu s těmito nařízeními. Prodávající prohlašuje, že výrobky jím dovezené nebodistribuované, které přicházejí do styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., avyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb, a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001Sb., je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklačnípoplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

VI. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

 1. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o. se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o., čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list.
 2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o. a právním řádem platným v České republice.
 3. Reklamační řád internetového obchodu je nedílnou součástí těchto VOP.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

https://www.dcom.cz/wp-content/uploads/2018/05/S20-politika-ochrany-osobnich-udaju-GDPR.pdf

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP, jehož nedílnou součástí je reklamační řád, ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v nabídce internetového obchodu společnosti DCom, spol. s r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Pokud tyto VOP neobsahují výslovně jiná ustanovení, řídí se právní poměry mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kontaktní spojení

Ing. Roman Křístek
Tel: 608 600 365
E-mail: kristek@dcom.cz
Tomáš Šedivý
Reklamace: reklamace@dcom.cz

Provozní doba

po - čt 9 - 15 hod
9 - 13 hod

Spolehlivý dodavatel

Splnili jsme nejpřísnější kritéria kredibility a spolehlivosti za období posledních deseti let.

AAA certifikát pro DCom

DCom, spol. s r.o.

Adresa: Kšírova 32
  619 00 Brno
IČO: 62024302
DIČ: CZ62024302
   
Tel: +420 543 255 191
E-mail: kristek@dcom.cz

Autorizovaný servis

DCOM, SPOL. S R.O., profesionální servis pro vysílačky Hyt a radiostanice Hytera

DCom je autorizovaným distributorem a servisním partnerem Hytera

Přihlášení do systému